ข้อกำหนดและเงื่อนไข
แอปพลิเคชัน พฤติมาตร
โดยสำนักงาน กสทช.

ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันพฤติมาตร ตกลงและยอมรับข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

        1. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนใช้บริการแอปพลิเคชันพฤติมาตร โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนในครั้งแรกให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและจะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อาจยกเลิกหรือระงับการใช้บริการแอปพลิเคชันพฤติมาตรของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่กำหนดไว้

        2. ผู้ใช้บริการยินยอมให้สำนักงาน กสทช. เข้าถึงและนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เป็นข้อมูลในการปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน กสทช. เท่านั้น การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นความลับที่สำนักงาน กสทช. จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

        ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะเข้าถึงและนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการใช้แอปพลิเคชันตามที่สำนักงาน กสทช.กำหนดเท่านั้น เว้นแต่ กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการยกเลิกการใช้แอปพลิเคชันพฤติมาตรภายหลังระยะเวลาดังกล่าว และได้ให้ความยินยอมให้สำนักงาน กสทช. เข้าถึงและนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไปใช้ต่อไปได้

        3. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันพฤติมาตรกับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักที่สามารถติดต่อได้ (เลขหมายหลัก) เท่านั้น ตลอดระยะเวลาการใช้บริการแอปพลิเคชันพฤติมาตรผู้ใช้บริการไม่สามารถย้ายค่ายเป็นผู้ให้บริการรายอื่นได้

        4. แอปพลิเคชันพฤติมาตร หมายถึง ระบบแอปพลิเคชันที่ออกแบบเพื่อการรับทราบข้อมูลการใช้งานบริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้โปรโมชั่นปัจจุบันของเลขหมายหลัก และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานบริการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวม โดยที่แอปพลิเคชันพฤติมาตร สามารถทำรายการหลัก ดังนี้

                4.1 “รายงานผลการใช้งาน” หมายถึง การแสดงผลการใช้งานบริการต่าง ๆ ในรูปแบบของจำนวนเวลาหรือปริมาณการใช้ข้อมูล จำนวนครั้งการใช้งาน โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งในลักษณะของการแสดงผลทันที (Real-time) และการแสดงผลย้อนหลัง

                4.2 “ประมวลผลการใช้งาน” หมายถึง การแสดงผลการใช้งานบริการต่าง ๆ ในรูปแบบการเปรียบเทียบผลการใช้งานระหว่างบริการต่าง ๆ โดยสามารถแสดงผลแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานสูงสุด 5 บริการแรกในแต่ละครั้งของการเรียกดู

        5. แอปพลิเคชันพฤติมาตร นี้ ให้บริการสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นและมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้สำหรับงานวิจัยและวิชาการของ สำนักงาน กสทช. เท่านั้น

        6. ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่สำนักงาน กสทช. กำหนดสำหรับการใช้บริการ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแต่ละประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ด้วย

        7. สำนักงาน กสทช. อาจส่งข้อความแจ้งเตือนแบบพุชถึงผู้ใช้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยแสดงผลบนหน้าจอโทรศัทพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าสำนักงาน กสทช. อาจส่งข้อความแจ้งเตือนหรือหนังสือแจ้งอื่น ๆ (ถ้ามี) ทางแอปพลิเคชันพฤติมาตรได้ตามดุลยพินิจ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนซึ่งแสดงผลบนหน้าจอโทรศัทพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการได้รับการสื่อสารประเภทนี้อีกต่อไป ผู้ใช้บริการสามารถปิดใช้งานได้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ สำนักงาน กสทช. จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ เช่น ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลการบ่งชี้ผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนที่เหมาะสม

        8. สำนักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึก ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) Application Programming Interface (API) ในระบบการให้บริการประเภทเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าการอ้างอิง/การออก ระบบปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ตั้ง ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชัน การใช้งานโดยรวม ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ การดาวน์โหลด/อัพโหลดของแอปพลิเคชัน ตำแหน่งที่ตั้ง การประทับวันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลจำนวนการคลิก สำนักงาน กสทช. อาจผนวกรวมข้อมูลในไฟล์บันทึกที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเข้ากับข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการนี้เพื่อปรับปรุงบริการที่สำนักงาน กสทช. นำเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน

        9. กรณีที่ สำนักงาน กสทช. จัดให้มีรางวัลสำหรับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ในหัวข้อ “ประกาศของแอปพลิเคชัน” โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎกติกาที่ สำนักงาน กสทช. กำหนด และให้ถือว่าคำตัดสินหรือการพิจารณาของสำนักงาน กสทช. เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด (ถ้ามี)

        10. สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลบส่วนต่าง ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวเป็นระยะ หากยังคงต้องการใช้แอปพลิเคชันต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับในเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

        11. ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฏหมาย ผู้ใช้บริการยอมรับว่าสำนักงาน กสทช. หรือโดยผู้แทน ของสำนักงาน กสทช. ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดต่อผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่นใด หากผู้ใช้บริการนั้นเป็นผู้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ด้วยตนเองไม่ว่าด้วยการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน